1.מבוא ההסכם חל על כל שימוש וגישה לאתר, כל תוכנה אשר תוריד מן האתר (“התוכנה”), והשימוש בחשבון המשתמש באתר. כל גישה, שימוש, צפייה, קריאה, הדפסה, התקנה או הורדה של כל מידע שהוא מן האתר מהווה הסכמה מצדך להיקשרות בהסכם. 2.רישיון שימוש החברה מעניקה לך רישיון שימוש לא בלעדי, אישי ובלתי ניתן להעברה, להתקין ולעשות שימוש בתוכנה על מנת ולעשות שימוש בשירותי החברה בלבד. עלייך לעשות שימוש בתוכנה ובאתר באמצעות זיהוי המשתמש הייחודי והסיסמא שלך אשר נבחרו על ידך, ידועים רק לך ונועדו לשימוש בשירותי החברה בלבד בהתאם להסכם. המבנה, הארגון והקוד של התוכנה הנם סודות מסחריים בעלי ערך של החברה. התוכנה מוצעת לשימושך הפרטי בלבד. כל שימוש אחר, לרבות שינוי, התאמה, תרגום, הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של התוכנה או כל חלק ממנה, אסור באופן מפורש. 3.היעדר אחריות לחברה לא תהיה אחריות ישירה או משתמעת בכל הקשור לתוכנה, לאתר, ולתוכן אשר מסופקים כולם כמות שהם (AS IS). החברה אינה מעניקה כל אחריות או מצג בכל הקשור לאיכות, התאמה, כשירות, שלמות או דיוק של התוכנה, האתר והתוכן . החברה איננה אחראית לתפקודם התקין של התוכנה, האתר, התוכן או השרתים, ואיננה אחראית לכך שהשרתים יהיו ללא וירוסים או תקלות אחרות. 4.חשבונך באתר החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע סכומי תשלום, בהתאם לשימוש שלך באתר. הנך מודע לכך שהחברה איננה בנק והכספים אינם מבוטחים על ידי גוף ממלכתי כלשהו. 5.אבטחת זיהוי משתמש וסיסמא הנך האחראי הבלעדי לכל שימוש בתוכנה ובאתר באמצעות שימוש בזיהוי המשתמש ובסיסמא. עליך לשמור את זיהוי המשתמש והסיסמא שלך באופן חסוי בכל עת תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים לשמירת חיסיון זה. שים לב כי בכל מקרה אתה תישא במלוא האחריות לכל שימוש שיעשה בזיהוי המשתמש או בסיסמא שלך. 6.זכויות יוצרים וסימני מסחר המונחים אסף לשר / מבשלים דרך חיים ואתר מבשלים דרך חיים הנם סימני מסחר, סימני שירות ושמות מסחר של החברה או אחת החברות בנות שלה או בעלות רישיון מטעמה. תוכנות, תמונות, הנפשות, וידאו, אודיו וטקסט (וכן כל זכויות הקניין הרוחני בהם) המופיעים בתוכנה או באתר, שייכים לחברה והנם מוגנים בזכויות יוצרים או בזכויות אחרות של קניין רוחני. אינך מקבל זכויות כלשהן בחומר מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או סימני שירות, כאמור, ואסור לך להשתמש בהם ללא היתר בכתב מהחברה. 7.הגבלת אחריות ושיפוי החברה לא תישא באחריות ולא תחויב מבחינה משפטית בשום פיצויים, עלויות או הוצאות שנגרמו מהסכם זה או משימושך בשירותים או בתוכנה. החברה לא תחויב אף אם החברה קיבלה אזהרה מוקדמת לגבי אפשרות קרות הנזקים כאמור. 8.ביטול ההסכם החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי באם לא תקיים תנאי מתנאי הסכם זה. במקרה של ביטול או הפסקת פעילות אחרת באתר עליך להשמיד כל עותק של התוכנה אשר נמצא ברשותך. 9. ביטולי עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 10.הדין החל ובירור מחלוקות בפתיחת חשבון באתר או השתתפות בכל אחד משרותי התוכן, הנך מסכים כי כל מחלוקת הקשורה בפעילותך ובקשריך עם האתר ועם מפעילו, אותה לא ניתן ליישב בין הצדדים, תיפתר באופן אינדיבידואלי, מבלי לנקוט בכל צורה של תביעה ייצוגית 11.ההסכם בכללותו, שינויים ותיקונים הנך מבין באופן מלא ומסכים להיות מחויב בהסכם זה וכפי שישונה או יתוקן על ידינו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. החברה תהא רשאית לשנות או לתקן הסכם זה בכל עת, באמצעות פרסום ההסכם המתוקן בעמוד הרלוונטי באתר או בכל אתר אחר שדרכו מתאפשרת גישתך אל שירותינו. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיידי עם פרסומו ובכל מקרה, המשך השימוש שלך בתוכנה לאחר הפרסום, ייחשבו כקבלה מחייבת של השינוי. זוהי אחריותך הבלעדית לעיין בהסכם זה ובתיקונים לו, בכל עת בה הנך משתמש בשרות התוכן הנ”ל. הסכם זה וכל התנאים והתניות שבו, והמסמכים האמורים בזה, מהווים הסכם מלא ושלם בינך ובין החברה, וגוברים על כל ההסכמים הקודמים ועל כל אחד מההסכמים הקודמים שנערכו בינך ובין החברה. מבשלים דרך חיים רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “מבשלים דרך חיים” בקשר לכך. לשימת לבך, “מבשלים דרך חיים” שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה – לתקנון. קניין רוחני כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט “מבשלים דרך חיים” – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של “מבשלים דרך חיים” בכתב ומראש. שמה של “מבשלים דרך חיים”, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של “מבשלים דרך חיים”. 1. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, או בגין התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעם משתמש באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל גולש. שינויים במדיניות הפרטיות “מבשלים דרך חיים” רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה. 1.נרשם המבקש להשהות את פעילותו או לבטל את רישומו באתר, לשירות זה או אחר, מתבקש לפנות לצוות האתר בדרכי יצירת הקשר הקיימים באתר. “מבשלים דרך חיים” רשאית להפסיק או להשהות את פעילות אתר האינטרנט על שירותיו השונים, במלואו או בחלקו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא נימוק או הסבר וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמשים.